25th Jun 2015 East Kent College

Becky hosts the East Kent College Awards

The lovely Becky Ives hosted the East Kent College Awards last night with her Heart Kent co-host James Hemming....